Sist revidert på IKKGs ekstraordinære årsmøte 9.1.2022

§ 1 Foreningens navn og stiftelse

Foreningen heter Foreningen Interkulturell kvinnegruppe (IKKG). Den ble stiftet i 2009 og registrert i Brønnøysundregisteret i 2012 med org. nr. 998 791 421. Foreningens hovedbase er i Oslo.

§ 2 Formål

IKKG er en interesseforening for kvinner med minoritetsbakgrunn, og deres familier.

IKKG jobber for

 • at det skal bli flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn
 • større kunnskap om barneoppdragelse og barnevern
 • å gjøre minoritetskvinner kjent med deres rettigheter og plikter i det norske samfunn
 • å skape møteplasser og danne nettverk for medlemmene
 • faglig utvikling
 • et mer inkluderende samfunn

§ 3 Virksomhet

Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) jobber med

 • å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn
 • å veilede minoriteter om barnevernet og barneoppdragelse
 • å gi kurs, temakvelder og foredrag osv.
 • å danne nettverk, tilby veiledning og coaching
 • tjene som bindeledd mellom målgruppen og myndighetene

§ 4 Medlemskap for IKKG

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem av foreningen.

§ 5 Styret

 • Foreningen ledes av et styre, som består av 5 medlemmer, samt to vararepresentanter
 • Styret fordeler arbeidsoppgaver mellom seg
 • Leders oppgave er å innkalle til styremøter, og det er møteplikt for styrets medlemmer. Etter fem påfølgende fravær fra styremøte uten å ha meldt i fra vil styremedlemmet miste sitt verv. Det samme gjelder varamedlem.
 • Vara må steppe inn ved fravær av styremedlem
 • Ved innkallelse til årsmøtet og generalforsamlingen er styrets medlemmer, vara og medlemmer pliktig til å være til stede
 • Endring av vedtekter kan bare skje ved årsmøte og generalforsamling

§ 6 Valg

Leder velges særskilt for 2 år om gangen

De øvrige styremedlemmene velges for 2 år

Det velges to varamedlemmer til styret for 2 år

Styret har ansvar for å minne valgkomiteen om dens oppgave i god tid før årsmøtet, og kan ved frafall utnevne medlemmer til valgkomiteen.

Medlemmer av styret kan ikke samtidig sitte i valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder en innstilling til årsmøtet

§ 7 Styrebeslutninger

Styrebeslutninger avgjøres ved flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

 • Kun styret kan uttale seg på vegne av foreningen
 • Medlemmer må ha godkjennelse av styret før de kan uttale seg offentlig på vegne av foreningen. Det samme gjelder for sosiale medier.
 • Styret må utnevne en ansvarlig talskvinne for dette arbeidet

§ 8 Årsmøtet

 • Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes en gang i året. Alle medlemmer av foreningen har møte- og stemmerett.
 • Medlemmene innkalles skriftlig 4 uker på forhånd.
 • Forslag til kandidater og saker som ønskes satt opp på dagsordenen må være lederen i hende senest 2 uker før årsmøtet
 • Sakliste sendes medlemmer 1 uke før årsmøtet

Vedtak i årsmøtet skjer ved flertall, med unntak av vedtektsendringer som krever «/3 av de avgitte stemmene.

Årsmøtet kan kreve skriftlig avstemning, og møteleder utnevner da et tellekorps for dette.

På årsmøtet behandles det kun saker som er satt opp på årsmøtets dagsordenen.

Det nyvalgte styret tiltrer sine stillinger ved avslutningen av årsmøtet.

Årsmøtets dagsorden:

 1. Valg av møteleder
 2. Konstituering av årsmøtet
 3. Årsmelding ved leder
 4. Revidert regnskap
 5. Årsplan
 6. Budsjett for kommende år
 7. Fastsetting av kontingent
 8. Valg av valgkomitè
 9. Valg av kontrollkomitè
 10. Valg av styre og varamedlemmer
 11. Valg av leder

Ekstraordinært årsmøte avholdes om

 1. styret vedtar dette
 2. minst ¼ av medlemmene skriftlig uttrykker ønske om det

Ved ekstraordinært årsmøte blir det kun behandles saker som er satt opp på dagsordenen og som sendes medlemmene 2 uker før møtet

§ 9 Finansiering

 • Organisasjonens virksomhet skal finansieres gjennom medlemskontingent og offentlige tilskudd, gaver og dugnad, samt støtte fra næringslivet og private
 • Bidragene skal ikke være i strid med foreningens formål
 • Medlemskontingenten fastsettes av IKKGs styre
 • Kontingenten skal dekke utgiftene for drift og administrasjon av foreningen
 • Kontingent er fastsatt til kr. 100 for medlemmer over 18, og kr. 80 for medlemmer under 18, som betales en gang per år. Sist besluttet i årsmøte 3.12.2020
 • Dersom det ikke betales kontingent to påfølgende år oppheves medlemskapet i foreningen.

§ 10 Taushetsplikt

Styret har taushetsplikt om foreningens indre anliggender og medlemmers personlige forhold.

§ 11 Eksklusjon

Eksklusjon fra foreningen kan finne sted dersom et medlem aktivt motarbeider foreningens formål eller bringer private konflikter inn i IKKG. Et ekskludert medlem kan kreve å få sin sak behandlet av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 12 Mandat til å bruke IKKGs navn

Styremedlemmer representerer foreningen utad. Ved konflikter er det flertallet i styret som avgjør. Ved kontakt av presse, politikere og andre foreninger i foreningens anliggender, må styret bli orientert og få ta beslutninger.

§ 13 Oppløsning av foreningen:

Oppløsning av IKKG kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Det ekstraordinære årsmøtet fatter vedtak om hvordan eventuelle resterende midler i foreningen skal tilfalle en virksomhet som svarer til foreningens formål.

Kontaktinfo:

Leder Ghazala Naseem

Mob: 410 41 579

E-post: post@gmail.com